11 juli 2017

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Mad Promotions
De eenmanszaak Mad Promotions, nader te noemen Madpromotions.

De Afnemer
Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Madpromotions een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst
Een schriftelijk contract tussen Madpromotions en de Afnemer waarin de dienst(en) die Madpromotions levert aan Afnemer is opgenomen.

Diensten Hostprovider
Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen;
beheren van servers van Madpromotions waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd;
verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst;
ter beschikking stellen van fysieke opslag in de PoP-ruimte van Madpromotions ten behoeve van een server in eigendom van de Afnemer waarbij de Afnemer zelf zorgdraagt voor het onderhoud en systeembeheer.

Programmatuur
De Programmatuur die door Madpromotions aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Madpromotions.

Wachtwoord
De code bestaande uit een cijfer en/ of een lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van Madpromotions.

Gebruikersnaam
De door Madpromotions aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de diensten van Madpromotions.

IP-adres
Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie

Domeinnaam
Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

1. Algemeen / toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Madpromotions en elke rechtsbetrekking tussen Madpromotions en de Afnemer.
2. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
3. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen hebben gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Madpromotions schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Madpromotions als zodanig zijn aanvaard.
4. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden worden door Madpromotions uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
6. Madpromotions is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van Madpromotions. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

1. Alle door Madpromotions gedane offertes zijn vrijblijvend. Madpromotions heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
2. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Madpromotions heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
3. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Madpromotions aan de Afnemer levert kan Madpromotions haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
4. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per aangetekende post aan Madpromotions te retourneren. Indien er wordt afgeweken van een aanvaarding per aangetekende post kan Madpromotions geen garantie geven voor een juiste afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Madpromotions wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail of fax geschieden.
5. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Madpromotions aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
6. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Madpromotions aangaat, dient deze op verzoek van Madpromotions zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.

3. De Overeenkomst

1. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Madpromotions aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Madpromotions zoals omschreven in artikel 3b.
2. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de termijn te geschieden. Madpromotions heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel. Indien de Afnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de dienst, heeft Madpromotions het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten.
3. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen. Dit kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
4. Meerwerk/extra kosten
Indien Madpromotions ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
5. Overschrijding dataverkeer
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Madpromotions van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

4. Prijs

1. Alle prijzen voor de diensten en/of producten van Madpromotions worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Madpromotions brengt de prijzen in rekening door facturen in Euro’s aan de Afnemer te zenden.
2. Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door Madpromotions verstrekte diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Madpromotions of transport van informatie tussen het systeem van Madpromotions en de Afnemer.

5. Betaling

1. Facturen dienen door de Afnemer te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Madpromotions geleden en te lijden schade. Indien Madpromotions tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Madpromotions maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen.
2. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op Madpromotions is uitgesloten
3. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
4. Madpromotions is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. Madpromotions kan daartoe redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is gehouden op het eerste verzoek van Madpromotions daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
5. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de diensten van Madpromotions en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Madpromotions, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden; van die rechten wordt hij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan, tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. Madpromotions draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.

6. Levering / levertijd

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Madpromotions zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens Madpromotions geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer Madpromotions in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Madpromotions zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.
3. Madpromotions is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Madpromotions verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
4. Madpromotions is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Madpromotions aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 14a.
5. Madpromotions kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

7. Verplichtingen van Madpromotions

1. Aan de zijde van Madpromotions bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
2. Madpromotions draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Madpromotions kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Madpromotions en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Madpromotions van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
3. Madpromotions staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de Afnemer via de diensten van Madpromotions geschikt is voor het doel dat de Afnemer daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Madpromotions kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Madpromotions zal de Afnemer zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

8. Verplichtingen van de Afnemer

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Madpromotions in staat te stellen de dienst zoals overeengekomen in werking te stellen aan hem te verlenen.
2. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
3. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Madpromotions, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Madpromotions en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Madpromotions zouden kunnen hinderen.
4. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
5. Voor schade aan Madpromotions of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk; deze schade kan op de Afnemer worden verhaald.
6. Madpromotions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de systemen van Madpromotions buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
7. Madpromotions is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Madpromotions voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
8. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Madpromotions daaraan voorafgaand hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Madpromotions ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Madpromotions
10. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende Afnemer. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Madpromotions gebruik te laten maken.

9. Persoonsgegevens

1. De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Madpromotions aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd. Het databestand van Madpromotions is aangemeld bij de Registratiekamer te ‘s-Gravenhage.
2. De Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die over hem in het databestand van Madpromotions zijn opgeslagen.
3. Madpromotions kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaars/aandeelhouders van Madpromotions en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

1. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de dienst. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
2. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten.
3. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
4. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien is overeengekomen, dat Madpromotions voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van Domeinnaam en/of IP-adressen. Madpromotions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Madpromotions, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Madpromotions tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Madpromotions geen bemiddeling heeft verleend.

12. Beheer van de systemen van Madpromotions

1. Madpromotions is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
2. Madpromotions is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure.
3. Madpromotions is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Madpromotions.

13. Ontbinding

1. Madpromotions is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
2. Madpromotions heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aanvraagt of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. De Afnemer is daarbij aansprakelijk voor de door Madpromotions geleden schade.
4. Madpromotions kan bij ontbinding van de Overeenkomst naar eigen inzicht de Domeinnaam van de Afnemer uit de ontbonden Overeenkomst opzeggen. Ter zake aanvaardt Madpromotions geen enkele aansprakelijkheid.

14. Overmacht

1. In geval van overmacht kan de Afnemer Madpromotions nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Madpromotions wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.
2. Indien door overmacht Madpromotions langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Madpromotions gemaakte kosten door de Afnemer.

15. Aansprakelijkheid

1. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan een Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Madpromotions van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de Afnemer kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Madpromotions.
2. Madpromotions is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer – behoudens opzet of grove schuld – alsook bij overmacht niet aansprakelijk voor door de Afnemer eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
3. Schade als bedoeld in de leden a. en b. van dit artikel welke naar het oordeel van de Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Madpromotions, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Madpromotions te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
4. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. Madpromotions is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Madpromotions is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
5. Madpromotions is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van Madpromotions.
6. De Afnemer vrijwaart Madpromotions voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de dienst van Madpromotions en/of het Internet door de Afnemer.
7. In alle gevallen is de maximale schadevergoeding vanwege het door opzet of grove schuld van Madpromotions niet verkrijgen van een correct aangevraagde Domeinnaam gelijk aan het bedrag dat voor registratie van die Domeinnaam gedurende 1 jaar aan de registrerende instantie wordt betaald.

16. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Madpromotions, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

1. Madpromotions hanteert de NLIP klachtenregeling (zie www.NLIP.nl, klachten). Geschillen kunnen zowel door de Afnemer als door Madpromotions (voor zover mogelijk) aan deze geschillencommissie worden voorgelegd of aan de bevoegde rechter in Nederland, zulks met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde.
2. Mocht de Afnemer een klacht hebben jegens Madpromotions dan dient de Afnemer deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk, aan Madpromotions voor te leggen en haar in de gelegenheid te stellen de klacht, indien deze wordt erkend, te verhelpen. Mocht dit niet binnen redelijke termijn geschieden dan kan de Afnemer zich wenden tot de geschillencommissie van de NLIP, die ter zake een advies zal uitspreken. De geschillencommissie brengt de Afnemer hiervoor een bedrag in rekening.
3. Alle Overeenkomsten die Madpromotions sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Haarlem bevoegd.

18. Slotbepalingen

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
2. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Madpromotions, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
3. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Madpromotions van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van Madpromotions zover Madpromotions nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de Afnemer garandeert.
4. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Madpromotions eerst van kracht worden nadat Madpromotions daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
5. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Madpromotions. De Afnemer kiest in haar relatie tot Madpromotions uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Madpromotions schriftelijk opgegeven adres.
6. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Madpromotions hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
7. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Madpromotions en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden.

8. Aldus opgesteld en onder voorbehoud opgemaakt dd. 1 juli 2003.